Programma Taalconferentie 2014 1

<   Terug naar evenementpagina

Vrijdagavond 28 november: netwerkavond

 

18:00 uur Netwerkavond in Patrick Foley’s Irish Pub

De avond voor de conferentie organiseren we onze maandelijkse netwerkavond. Zie deze pagina voor alle concrete informatie.

 

Zaterdag 29 november: conferentie

 

8:00 uur Registratie + koffie en mini-koffiekoeken (koffiebroodjes, voor de Nederlanders)
8:45 uur Einde registratie, koffie opdrinken en stilaan plaatsnemen in de zaal
9:00 uur Verwelkoming en korte inleiding Sébastien, Mick en Tom
9:20 uur Lezing: Alle werkwoorden op een rijtje Jack Hoeksema
10:20 uur 20 minuten koffiepauze
10:40 uur Lezing: Belgisch- en Nederlands-Nederlands in taaladviezen Miet Ooms
11:40 uur Lezing: Vertalen in een complex taallandschap: enkele observaties en een oproep Gert De Sutter
12:30 uur Lunch: buffet belegde broodjes
13:45 uur Lezing: Luister ’n keer! Over kleine woordjes (partikels) in (verschillende variëteiten van) het Nederlands Ton van der Wouden
14:45 uur Lezing: Het Nederlands van Vlaamse vertalers
+ toelichting Taaldatabank GentVertaalt
Mick De Meyer
15:45 uur 20 minuten koffiepauze
16:05 uur Nabeschouwing en debat Alle sprekers
17:00 uur Slotreceptie — AANGEBODEN DOOR DE BKVT

 

Zaterdagavond 29 november: diner

 

18:30 uur Diner in Belfort Stadsrestaurant

Na afloop van de conferentie zakken we af naar het Belfort Stadsrestaurant om nog wat na te praten en een hapje te eten met de deelnemers die dat willen. Alle ingeschrevenen hebben normaal gezien op 21 november een e-mail ontvangen met praktische informatie daaromtrent, en met de vraag om een keuze uit de menu’s/gerechten te maken. Schrijf je je later in, dan krijg je die e-mail kort na je inschrijving.

 

* * *

 

Wat meer over de sprekers en hun lezingen

Jack Hoeksema – RU Groningen

Alle werkwoorden op een rijtje
De spil van zowat elke zin, het werkwoord of de werkwoordgroep, speelt vele taalgebruikers in het Nederlands parten. Komt het voltooid deelwoord eerst of was het nu de infinitief? De variaties tussen de Vlaamse standaardtaal, de Nederlandse standaardtaal en de verschillende dialecten maken het er niet gemakkelijker op. Professor Hoeksema voerde uitgebreid onderzoek naar dergelijke verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse taalvarianten. Tijdens zijn betoog probeert hij u het bos door de bomen te laten zien.

Jack Hoeksema is hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet onderzoek naar tal van onderwerpen op het gebied van syntaxis, morfologie en semantiek. De systematiek van werkwoordreeksen houdt hem al heel lang bezig, vanaf 1980, toen hij hierover voor het eerst publiceerde.

Miet Ooms – Taaltelefoon

Toen Vlaanderen na een lange en zware strijd in het begin van de 20ste eeuw officieel Nederlandstalig werd, betekende dat een duidelijke keuze voor de Nederlandse standaardtaal die in het noorden algemeen in gebruik was. Voor de overheid en de diverse media was dat het signaal om de dialectsprekende bevolking in Vlaanderen te ‘verheffen’ en hen te leren wat correct Nederlands was. Het noorden gold als absolute vorm, en daarom werden heel wat typisch zuidelijke woorden en constructies als ‘gewestelijk’ of ‘gallicisme’ afgekeurd. De afgelopen decennia is deze visie op het Nederlands stilaan veranderd. Meer en meer worden Belgisch Nederlandse varianten erkend als standaardtaal, die geografisch beperkt is tot het zuiden. Binnen de vertaalwereld uit zich dat in een groeiend aantal opdrachten met als expliciete doeltaal ‘Flemish’ (versus ‘Dutch’).

De Taaltelefoon is een Vlaamse overheidsdienst die taaladviezen verleent aan iedereen die ernaar vraagt. De gewijzigde visie op het Nederlands heeft uiteraard ook invloed op het type vragen en de aard van het advies dat gegeven wordt, en de dienst onderzoekt dan ook al geruime tijd de eigen oude taaladviezen op hun bruikbaarheid binnen deze nieuwe taalrealiteit. Dit onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met de Taalunie. In deze lezing zal ik uit de doeken doen op welke manier dat gebeurt.

Geboren en getogen in Limburg, en altijd een grote interesse in taal en vooral het Nederlands gehad. Ik heb Germaanse talen, Nederlands en Duits, gestudeerd, omdat ik graag meer wilde weten de oorsprong van het Nederlands. Voor mijn eindverhandeling heb ik dan ook oorkondentaal onderzocht. Daarna ben ik acht jaar redacteur geweest van het Woordenboek van de Limburgse en van de Brabantse Dialecten. Na een korte carrière als leerkracht Nederlands in het secundair onderwijs werk ik als freelance vertaler. Sinds 1 september staat die activiteit op een lager pitje, omdat ik tijdelijk in dienst ben bij de Taaltelefoon. Ik pluis tussendoor geregeld wat uit over namen, dialecten en taalontwikkeling en die kennis deel ik via mijn blog graag met iedereen die geïnteresseerd is.

Gert De Sutter – UGent

Hoewel de huidige taalsituatie in Vlaanderen buitengewoon interessant is vanuit wetenschappelijk oogpunt — met verschillende standaardtalen die onder druk staan van substandaardvariëteiten — heerst bij nogal wat taalgebruikers veel onzekerheid (en soms zelfs onbegrip): wat is nu juist? Welk woord moet ik nu kiezen? In dit praatje wil ik eerst een overzicht geven over de manier waarop taalgebruikers, en in het bijzonder vertalers, in verschillende communicatieve situaties omgaan met die taalvariatie. Daarna probeer ik, samen met het publiek, te achterhalen waarom vertalers – algemeen gesproken – minder risicovolle keuzes maken in vergelijking met andere professionele schrijvers. In het laatste deel geef ik enkele suggesties en tips om te bepalen welke  keuzes in welke contexten de meest optimale zijn.

Gert De Sutter is hoofddocent Nederlands en Vertaalwetenschap aan de Universiteit Gent. Zijn wetenschappelijke belangstelling gaat onder meer uit naar tekstlinguïstiek, syntaxis en lexicale variatie. Een vraag die de laatste jaren vaak terugkomt in zijn onderzoek, is of vertalers en tolken, in vergelijking met andere professionele taalgebruikers, op een andere manier gebruik maken van hun taal, en wat daar zoal uit af te leiden valt op het vlak van taalattitudes.

Ton van der Wouden – Taalportaal

In zijn voordracht gaat Ton van der Wouden in op partikels, kleine woordjes als “toch” en “‘ns” en “juist” – moeilijk te vertalen, maar van groot belang voor een natuurlijke “toon” van je tekst, en met subtiele verschillen binnen het taalgebied.

Ton van der Wouden studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Leiden en promoveerde tot doctor in de letteren in Groningen. Hij is als taalkundig onderzoeker werkzaam bij het Meertens Instituut in Amsterdam.

Mick De Meyer – GentVertaalt

Het blijft een hardnekkig cliché dat Vlaamse vertalers door de band genomen ‘slechter’ Nederlands produceren dan hun noorderburen. Hoe zit het met dat Nederlands van Vlaamse vertalers en andere taalprofessionals? Hoe schrijven we het, hoe spreken we het, en hoe zien we dat zelf? We staan in elk geval erg vaak stil bij de ‘correctheid’ van wat we produceren, wellicht meer dan Nederlanders. Als hulpmiddel om de knoop door te hakken bij zulke twijfels over woordgebruik of zinsconstructies is er sinds de lente van 2014 de Taaldatabank van GentVertaalt (www.taaldatabank.be), een handig raadpleegbare en doorzoekbare contrastieve woordenlijst, bedoeld als online naslagwerk voor al wie beroepsmatig met de Nederlandse taal bezig is. Als beheerder en samensteller van deze databank licht ik toe wat de visie is achter dit initiatief, wat het doel en het nut ervan zijn, en ook hoe je de Taaldatabank concreet gebruikt.

Mick is licentiaat in de Vertaalkunde (specialisatie Tolken) en sinds 2010 voltijds actief als zelfstandig vertaler. Hij is naast Tom en Sébastien de derde medeoprichter van GentVertaalt, en is verantwoordelijk voor de inhoud van de Taaldatabank.

 

* * *

 

Ingeschreven deelnemers:

Herman Boel  
Karin Krikkink (NL)  
Percy Balemans (NL)  
Marga Demmers (NL)  
Marleen Wauters  
Roland Lousberg  
Jan Willem van Dormolen (NL)  
Lesley Verlinden  
Erik Vertriest  
Karen Govaerts  
Marleen Lemaire  
Els Peleman  
Elke Nuytemans  
Patrick Rondou  
Liesbet Coppens  
Sarah Roman y Parra  
Allison Klein Kruter (NL)  
Linda Flebus  
Marijke Mayer (NL)  
Mattijs Warbroek (NL)  
Reglindis De Ridder  
Brunhilde Vandenbulcke  
Magali Decannière  
Rita Gircour (NL)  
Marleen Labbeke  
Isabelle Vereecken  
Frieke Pollet  
Gerda Rijsselaere  
Marieke Rommel  
Rozemarijn Van Cauteren  
Alexander Thomson (NL)  
Tine Gheldof  
Charlotte Bauwens  
Rita Roggen  
Joeri Van Liefferinge  
Hilde De Saedeleer  
Annelies Verbiest  
Heidi De Schepper  
Andre De Vries  
Bart Defrancq  

 

<   Terug naar evenementpagina

 

One comment on “Programma Taalconferentie 2014

  1. Reply rita gircour sep 21,2014 16:52

    vertaler nederlands engels woon in rotterdam doe van kinderopera en kinderboek tot milieustatistiek en museumcatalogus
    ben taalkundige qua opleiding en vooral in speech acts en logica geïnteresseerd en benieuwd naar de gentse kijk op de taal

Leave a Reply